เอกลักษณ์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ยินดีต้อนรับครับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

อีเมล พิมพ์ PDF

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

    เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทำงาน รู้จักการจัดการและการดำเนินชีวิตที่ดี
1.มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโลยีได้อย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
2.มีจิตสำนักและรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีเมตตากรุณาและเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งทำประโยชน์และสิ่งที่ดีงามให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
3.รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
4.รักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน และพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ปลอดจากสารเสพติด
5.รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตใจสำนึกในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6.รู้จักใช้ทรัพยากร และดูแลรักษาทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง 
และประหยัดสุดในการใช้งาน

LAST_UPDATED2
 

ปรัชญา

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                              

  

ปรัชญาของโรงเรียน 

“พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล”


ค่านิยม

 “เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน” 

คติพจน์
“ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน” 


วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  เตรียมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

สีประจำโรงเรียน 
เขียว - ขาว 

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา 
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย 

อักษรย่อของโรงเรียน 
ม.น.ศ. 

LAST_UPDATED2
 

ทะเลนครศรีธรรมราช

อีเมล พิมพ์ PDF

                       นครศรีธรรมราช...เมืองที่มีอดีตอันยาวนาน ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรม    ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น เอกลักษณ์ของบ้านเมือง จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ควรเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น เพราะนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายกระจายอยู่ทุกอำเภอ ซึ่งแนวทางในการเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่จะอยู่ในตัวเมือง เช่น ไปสักการะพระธาตุเมืองคอน, ไหว้หอพระอิศวร, หอพระนารายณ์ ฯลฯ แต่จริง ๆ แล้วท้องทะเลของนครศรีธรรมราชก็งดงามไม่แพ้ใคร ดังนั้น กระปุกท่องเที่ยวเลยจะพาเพื่อน ๆ ไปสัมผัสกับความงามของทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชกันค่ะ ลองไปดูกันว่าจะมีที่ไหนบ้าง

    1. ช่องรูเล็ด

                       

   สัญลักษณ์แห่งท้องทะเลขนอม อยู่ในเขตตำบลท้องเนียน ซึ่งเป็นรอยต่อของอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดเหนือสุดแดนขนอม มีลักษณะเป็นร่องน้ำลึกอยู่ระหว่างเกาะถ้ำกับเขาหัวช้าง และเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เหมาะแก่การเที่ยวชมธรรมชาติของสัตว์นานาชนิด บริเวณรอบ ๆ มีเกาะแก่งที่สวยงามแปลกตา บริเวณปากร่องน้ำเป็นที่ตั้งของเกาะเล็ก ๆ ชื่อ เกาะผี

 

2. เกาะผี

อีเมล พิมพ์ PDF

2. เกาะผี

                         

   เกาะผี เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับช่องรูเล็ต ที่มาของเกาะผี คือ มีชาวบ้านเห็นศพลอยอยู่บริเวณเกาะจึงเรียกกันว่าเกาะผี และมีลักษณะเป็นถ้ำ (สามารถเข้าไปเดินได้เมื่อน้ำลดต่ำสุด) ภายในมีฝูงค้างคาวและหอยหลายชนิด อีกทั้งยังสามารถพบเห็นปะการังและกัลปังหาได้ด้วย สำหรับการเดินทางมายังเกาะผี สามารถเช่าเรือหางยาวมาได้จากท่าเรือแหลมประทับ ในระหว่างทางจะผ่านหลายจุดท่องเที่ยว เช่น หินพับผ้า เกาะนุ้ย ช่องรูเล็ต เป็นต้น

 3. เกาะท่าไร่

                    

        กาะท่าไร่ เป็นเกาะเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของเกาะแตน อยู่ในเขตตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม มีลักษณะเป็นลานหินซ้อนขนาดใหญ่ใต้เพิงถ้ำ มีผาหินชั้นเป็นฉากหลัง ดูเหมือนเป็นเวทีดนตรีเลยเรียกกันว่าเวทีพุ่มพวงตามชื่อของนักร้องดัง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ผู้ล่วงลับ แต่ที่นี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับนักร้องพุ่มพวงแต่อย่างใด ลานหินและผาหิน บริเวณนี้มีลักษณะเป็นชั้นหินเหมือนกับหินพับผ้า เป็นความแปลกตาที่หาชมได้จากทะเลขนอมที่เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังจะพบแนวหญ้าทะเลขนานไปตามชายฝั่งของเกาะ สัตว์น้ำนานาชนิดทั้งกุ้ง หอย ปู และปลา ซึ่งอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่ในแนวหญ้า โดยสามารถเช่าเรือหางยาวจากแหลมประทับมาที่นี่ได้

 

LAST_UPDATED2
 

กีฬาสีโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

                                    กรีฑาสี57(จอมล้านเกมส์ครั้งที่๑๑/๑๙-๒๐มิ.ย.๕๗) 

                                 

                                  

                                 

                                 

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Main Menu

Feed Display

ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

ulti Clocks

Ulti Clocks content

Polls

Joomla! is used for?
 

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
Joomla!
Joomla! The most popular and widely used Open Source CMS Project in the world.
JoomlaCode
JoomlaCode, development and distribution made easy.
Joomla! Extensions
Joomla! Components, Modules, Plugins and Languages by the bucket load.
Joomla! Shop
For all your Joomla! merchandise.