ระดับชั้นอนุบาล ศึกษาที่ โรงเรียนบ้านทวดทอง

ระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษาที่ โรงเรียนบ้านทวดทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาที่ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช