ประวัติการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ที่ โรงเรียนบ้านทวดทอง
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ปัจจุบันศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3