Welcome to the Frontpage

ปรัชญา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ปรัชญาของโรงเรียน 

“พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล”


ค่านิยม

 “เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน” 

คติพจน์
“ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน” 


วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  เตรียมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน

 ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

สีประจำโรงเรียน 
เขียว - ขาว 

สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา 
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย 

อักษรย่อของโรงเรียน 
ม.น.ศ. 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

    เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทำงาน รู้จักการจัดการและการดำเนินชีวิตที่ดี
1.มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโลยีได้อย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
2.มีจิตสำนักและรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีเมตตากรุณาและเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งทำประโยชน์และสิ่งที่ดีงามให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
3.รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
4.รักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน และพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ปลอดจากสารเสพติด
5.รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตใจสำนึกในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6.รู้จักใช้ทรัพยากร และดูแลรักษาทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง 
และประหยัดสุดในการใช้งาน

 

ประวัติโรงเรียนเมือง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

LAST_UPDATED2 เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประวัติ 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3)

สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น

หลักสูตร ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา

ปี 2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้ง

โรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตร ประถมศึกษา

ตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกอง การมัธยม

ศึกษากรมสามัญศึกษา

ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จัดแผนชั้นเรียน ม.1 11 ห้อง, ม.2 11 ห้อง, ม.3 12 ห้อง, ม.4 5 ห้อง,

ม.5 5 ห้อง, ม.6 6 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียน นักเรียนประมาณ 2,000 คน ครู-อาจารย์ 113 คน

ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน