โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
Login Formthai clock
Home

PostHeaderIcon ยินดีต้อนรับ

PostHeaderIcon โรงเรียนมืองนครศรีธรรมราช

 

ครู ม.น.ศ. ๕๔
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

       เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทำงาน รู้จักการจัดการและการดำเนินชีวิตที่ดี
1.มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโลยีได้อย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
2.มีจิตสำนักและรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีเมตตากรุณาและเสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งทำประโยชน์และสิ่งที่ดีงามให้ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
3.รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
4.รักสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน และพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม ปลอดจากสารเสพติด
5.รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตใจสำนึกในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
6.รู้จักใช้ทรัพยากร และดูแลรักษาทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูง
และประหยัดสุดในการใช้งาน

 

PostHeaderIcon ความเป็นมา

ประเพณีสารทเดือนสิบ

ความเป็นมา

   ประเพณีสารทเดือนสิบ เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะ ชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อ ซึ่งมาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรก ที่ตนต้องจองจำอยู่ เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

   ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม ของประเพณีสารทเดือนสิบ จะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำเดือนสิบของทุกปี แต่สำหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทำบุญกันมากคือ วันแรม 13-15 ค่ำ ประเพณีวันสารทเดือนสิบโดยในส่วนใหญ่แล้ว จะตรงกับเดือนกันยายน

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๑๗ น. )

 

PostHeaderIcon What languages are supported by Joomla! 1.5?

Within the Installer you will find a wide collection of languages. The installer currently supports the following languages: Arabic, Bulgarian, Bengali, Czech, Danish, German, Greek, English, Spanish, Finnish, French, Hebrew, Devanagari(India), Croatian(Croatia), Magyar (Hungary), Italian, Malay, Norwegian bokmal, Dutch, Portuguese(Brasil), Portugues(Portugal), Romanian, Russian, Serbian, Svenska, Thai and more are being added all the time.
By default the English language is installed for the Back and Front-ends. You can download additional language files from the Joomla!Extensions Directory.

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๘:๑๒ น. )

 

PostHeaderIcon ยินดีต้อนรับ

สวัสดี !!

ชื่อ กัณฐิกา กาญจนวิวิญ

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2/11 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ ๐๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๔๗ น. )

 

PostHeaderIcon Only one edit window! How do I create "Read more..."?

This is now implemented by inserting a Read more... tag (the button is located below the editor area) a dotted line appears in the edited text showing the split location for the Read more.... A new Plugin takes care of the rest.

It is worth mentioning that this does not have a negative effect on migrated data from older sites. The new implementation is fully backward compatible.

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ ๐๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๒:๒๙ น. )